Amb una sabata i una espardenya. Caritat i captaires.

caritat

(Del llatí carĭtas, -ātis).

[LC] Beneficència envers els pobres

captaire 

m. i f. [LC] Persona que viu de demanar almoina

Al bell mig del carrer Tallers de Barcelona hi havia un captaire amb un cartell que deia: Dóna’m alguna cosa per comprar-me una torre a la Costa Brava. La gent reia i li donava alguna cosa, jo també m’apropat i el vaig donar una moneda, el captaire em va mirar i em va dir: Tinc gana, però si demano per menjar, ningú em dóna res. L’Ajuntament de Barcelona ha tret els típics bancs on s’asseien els ciutadans a parlar, fullejar el diari o prendre el sol per bancs individuals, també ha anat tancant l’aigua de les fonts, les raons són perquè els captaires no facin ús dels bancs per a dormir ni de les fonts per beure i netejar-se. Quan es llegeixen a la premsa aquests fets cal pensar si, no seria més caritatiu solucionar el problema de forma individualitzada. Tots els estudis i informes que s’han fet sobre el tema diuen que la majoria dels captaires són malalts, tan mentals com físics. Cal recordar que l’alcoholisme en aquest país està considerat malaltia, aquesta gent haurien d’estar atesos en centres sanitaris i no pas al carrer.

Hi va haver un temps on crèiem que els éssers humans érem ciutadans, persones amb drets i que aquests drets venien de la contribució que fèiem tots a l’erari públic. Que aquesta contribució era a través dels impostos i que aquests, per definició, eren progressius segons els ingressos dels ciutadans. Aleshores les ajudes als dèbils, als diferents, als malalts, als infants, a les dones amb problemes, als vells i als que viuen els seus últims dies eren un dret, una devolució del que tots havíem aportat. Però vet aquí que, de sobte, aquestes idees van ser escombrades per les que ens diuen que tots aquests col·lectius, que abans se citen, són paràsits dels més aptes, d’una gent superior que ha triomfat a la vida, que s’han fet a si mateixos (self made man) i que per a desenvolupar la societat necessiten desempallegar-se d’aquest llast. S’ha creat la idea que els guanys són privats i els deutes, les fallides, les males inversions, el malbaratament i el pagament a la corrupció cal que sigui pagada amb diners públics, els diners de tots. Ens han fixat al cap que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, quan és impossible que persones que viuen d’un sou, puguin viure per damunt del que els paguen pel seu treball (encara que per a Oscar Wilde: “Tot aquell que no viu per damunt de les seves possibilitats pateix de manca d’imaginació”). Una altra cosa és, els que tenen accés a informació privilegiada pels seus negocis, o, aquells que exploten als treballadors fins a nivells inversemblants per a aquesta època i que són capaços de convertir a dones emigrants en esclaves sexuals al seu servei, com és el cas de l’empresari balear que en aquests dies s’està jutjant. Per aquests no hi ha límits ni fronteres, tenen els seus propis codis i els seus paradisos en la terra.

Malgrat tot, els diners segueixen fluint des dels sectors mitjans i baixos de la societat cap a l’estat, a l’Administració. Cada any, i des d’anys, se’ns diu que l’aportació a l’IRPF és més gran per part dels ciutadans que viuen d’un sou al dels empresaris, els anomenats emprenedors i que les grans companyies, estan afavorides de descomptes en la seva tributació o en el cas de les multinacionals, simplement, no cotitzen en el país perquè les seves seus legals és troben fora del territori, així queda palès amb la lectura de la premsa dia a dia. Totes les administracions s’han apoderat d’aquest dipòsit per al seu arbitri i el que abans era un dret s’hi ha convertit en una almoina, ens han convertit a tots en captaires.

Totes les administracions han retallat les ajudes a la dependència fins a nivells sagnants. Han quitat les beques de menjador a les escoles, encara que els mestres veuen com se’ls desmaien nens a classe i que les organitzacions humanitàries alerten de cassos de desnutrició infantil, que l’administració es nega a reconèixer. Més i més medicaments deixen d’estar coberts per la sanitat pública i imposen taxes arbitràries com l’euro per recepta. Es retalla en metges, en personal sanitari, en docents en tots els nivells, en bombers, en prevenció i en prestacions socials. I al mateix temps es privatitza la sanitat (Catalunya és la Comunitat Autònoma que més ha privatitzat la Sanitat), és potència l’escola privada concertada en detriment de la pública i es ven el patrimoni institucional per a cobrir suposats dèficits. Aleshores quan el ciutadà cau en la necessitat de demanar ajudes, l’Administració crea una cursa d’obstacles degradant i arbitrària per arribar a aquesta almoina o simplement fa xantatge amb ella. Així és com se dona terminis d’anys a ella mateixa per a pagar cobertures socials a la vellesa i si el beneficiari, l’ancià, mor en aquest període l’Administració dona per liquidat el deute.

Haurem d’aprendre del captaire al carrer Tallers i enlloc de demanar ajuda per la Sanitat, per minusvàlua, per dependència, per habitatge, fam o fred, demanem ajuda a l’Administrador/Legislador per a evadir impostos o com mantenir el nostre compte familiar milionari i fosc a Liechtenstein, aleshores segur que ens escoltaran i legislaran per a blanquejar el diner negre i com els més aptes, els benestants, els emprenedors poden tributar menys, per a què els paràsits socials no es queden amb els seus sacrosants patrimonis.

Benvinguts tots al món marginal dels captaires reals i potencials.

TEXT: Santiago Serrano

REVISTA: La Segarra, maig de 2014. Núm. 210. Dip. Leg. L-58-1958

—————————————————————————————————————————————————–

CARIDAD Y MENDIGOS


caridad
(Del latín caritas,-ātis).
[LC] Beneficencia con los pobres

mendigo
m. y f. [LC] Persona que vive de pedir limosna

En la calle Tallers de Barcelona había un mendigo con un cartel que decía: Dame algo para comprarme una casa en la Costa Brava. La gente se reía y le daba algo, yo también me acerca y di una moneda, el mendigo me miró y me dijo: Tengo hambre, pero si pido para comer, nadie me da nada. El Ayuntamiento de Barcelona ha sacado los típicos bancos donde se sentaban los ciudadanos a hablar, hojear el periódico o tomar el sol por bancos individuales, también ha ido cerrando el agua de las fuentes, las razones son que los mendigos no hagan uso los bancos para dormir ni de las fuentes para beber y asearse. Cuando se leen en la prensa estos hechos da que pensar si no sería más caritativo solucionar el problema de forma individualizada. Todos los estudios e informes que se han hecho sobre el tema dicen que la mayoría de los mendigos son enfermos, tanto mentales como físicos. Cabe recordar que el alcoholismo en este país está considerado enfermedad, esta gente deberían estar atendidos en centros sanitarios y no en la calle.
Hubo un tiempo donde creímos que los seres humanos éramos ciudadanos, personas con derechos y que estos derechos venían de la contribución que hacíamos todos al erario público. Que esta contribución era a través de los impuestos y que éstos, por definición, eran progresivos según los ingresos. Entonces las ayudas a los débiles, a los diferentes, a los enfermos, a los niños, a las mujeres con problemas, los ancianos y los que viven sus últimos días, eran un derecho; una devolución de lo que todos habíamos aportado. Pero he aquí que, de repente, estas ideas fueron barridas por las que nos dicen que todos estos colectivos, que antes se citan, son parásitos de los más aptos, de una gente superior que ha triunfado en la vida, que se han hecho a sí mismos (self made man) y que para desarrollar la sociedad necesitan desembarazarse de ese lastre. Se ha creado la idea de que las ganancias son privadas y las deudas, las quiebras, las malas inversiones, el despilfarro y el pago a la corrupción debe ser pagada con dinero público, el dinero de todos. Nos han metido en la cabeza que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando es imposible que personas que viven de un sueldo, puedan vivir por encima de lo que les pagan por su trabajo (aunque para Oscar Wilde: “Todo aquel que no vive por encima de sus posibilidades sufre de falta de imaginación “). Otra cosa es, los que tienen acceso a información privilegiada para sus negocios, o aquellos que explotan a los trabajadores hasta niveles inverosímiles para esta época y que son capaces de convertir a mujeres emigrantes en esclavas sexuales a su servicio, como es el caso del empresario de las islas Baleares que en estos días se está juzgando. Para éstos no hay límites ni fronteras, tienen sus propios códigos y sus paraísos en la tierra.
A pesar de todo, el dinero sigue fluyendo desde los sectores medios y bajos de la sociedad hacia el estado, a la Administración. Cada año, y desde años, se nos dice que la aportación en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es mayor por parte de los ciudadanos que viven de un sueldo al de los empresarios, los llamados emprendedores y que las grandes compañías, están favorecidas de descuentos en su tributación o en el caso de las multinacionales, simplemente, no cotizan en el país porque sus sedes legales se encuentran fuera del territorio, así queda patente con la lectura de la prensa día a día. Todas las Administraciones se han apoderado de este depósito para su arbitrio y lo que antes era un derecho se ha convertido en una limosna, nos han convertido a todos en mendigos.
Todas las administraciones han recortado las ayudas a la dependencia hasta niveles sangrantes. Han quitado las becas de comedor en las escuelas, aunque los maestros ven como se les desmayan niños en clase y que las organizaciones humanitarias alertan de casos de desnutrición infantil, que la administración se niega a reconocer. Más y más medicamentos dejan de estar cubiertos por la sanidad pública e imponen tasas arbitrarias como el euro por receta. Se recorta en médicos, en personal sanitario, en docentes en todos los niveles, en bomberos, en prevención y en prestaciones sociales. Y al mismo tiempo se privatiza la sanidad (Cataluña es la Comunidad Autónoma que más ha privatizado la Sanidad), se potencia la escuela privada concertada en detrimento de la pública y se vende el patrimonio institucional para cubrir supuestos déficits. Entonces cuando el ciudadano cae en la necesidad de pedir ayudas, la Administración crea una carrera de obstáculos degradante y arbitraria para llegar a esta limosna o simplemente chantajea con ella. Así es como se da plazos de años a ella misma para pagar coberturas sociales a la vejez y si el beneficiario, el anciano, muere en este periodo la Administración da por liquidada la deuda.
Tendremos que aprender del mendigo en la calle Tallers y en lugar de pedir ayuda para la Sanidad, por la minusvalía, por la dependencia, por vivienda, por hambre o frío, pidamos ayuda al Administrador / Legislador para evadir impuestos o cómo mantener nuestra cuenta familiar millonaria  y oscura en el paraíso de Liechtenstein, entonces seguro que nos escucharán y legislarán para blanquear el dinero negro y como los más aptos, los acomodados, los emprendedores pueden tributar menos, para que los parásitos sociales no se quedan con sus sacrosantos patrimonios.
Bienvenidos todos al mundo marginal de los mendigos reales y potenciales. 

TEXTO: Santiago Serrano

REVISTA: La Segarra, mayo de 2014. Núm. 207. Dep. Leg. L-58-1958

 

Deja un comentario